0 items รถเข็นสินค้า
 • ไม่มีสินค้าในตระกร้าสินค้า

เงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท KAT-TECH ENGINEERING จำกัด – ข้อกำหนดและเงื่อนไข
เนื้อหาทั้งหมดที่ระบุอยู่บนเว็บไซท์นี้มีการจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วภายใต้ชื่อลิขสิทธิ์ ©2012 VIQUA, a Trojan Technologies Company

 1. ข้อมูลทั่วไป
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ใช้กับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์ทุกคน โดยผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ขณะที่เข้าสู่เว็บไซท์ ในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซท์เรา กรุณายกเลิกเข้าเยี่ยมชม ทั้งนี้ Kat-Tech ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวตามความจำเป็น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเริ่มใช้บังคับต่อเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่นั้นบนเว็บไซท์ของเรา
 2. กรรมสิทธิ์และการใช้เนื้อหา
  Kat-Tech เป็นเจ้าของเว็บไซท์ เป็นผู้ปฏิบัติการและบำรุงรักษาเว็บไซท์ ดังนั้น Kat-Tech สามารถทำการเปลี่ยนแปลง, หยุดการใช้งานหรือจำกัดการใช้งาน เนื้อหาหรือฟังก์ชั่นบางส่วนของเว็บไซท์ ณ เวลาใดก็ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า Kat-Tech อนุญาตให้คุณสามารถทำสำเนาเอกสารของ VIQUA ที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนเว็บไซท์นี้ เพื่อนำไปใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่เป็นการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขห้ามเอาเครื่องหมายลิขสิทธิ์หรือข้อความบ่งชี้กรรมสิทธิ์ออก นอกจากนั้น ห้ามคุณทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข, จัดพิมพ์, ส่งผ่าน, จำหน่ายหรือสร้างเอกสาร หรือผลงานใดๆ ที่ได้มาจากเอกสารของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแค่ข้อมูลใด ๆ หรือรูปภาพ) ที่ระบุอยู่บนเว็บไซท์นี้ ไม่ว่าจะเพียงแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก VIQUA เสียก่อน
 3. เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
  เครื่องหมายการค้า, โลโก้และเครื่องหมายบริการ (เรียกโดยรวมว่า “เครื่องหมาย”) ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซท์นี้เป็นสินทรัพย์ของ VIQUA หรือบุคคลที่สาม ดังนั้นผู้ใช้บริการไม่สามารถนำเครื่องหมายใด ๆ ไปใช้ได้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Trojan หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว ซึ่งมิได้จำกัดไว้เพียงแต่เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ VIQUA: UVMAX และ UV Circle Design, Sterilight, Advanced Water Products, Water Confidence, Get Genuine and Design รวมทั้งเครื่องหมายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ ให้ตีความไปในลักษณะเดียวกัน ซึ่งหมายรวมถึงใบอนุญาตหรือสิทธิภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรของ VIQUA หรือบุคคลที่สาม
 4. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซท์อื่น
  Kat-Tech มิได้ทำการวิเคราะห์ลิงค์ของเว็บไซท์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซท์ของเรา ดังนั้น เราจึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเว็บไซท์เหล่านั้น รวมถึงการที่คุณเข้าเว็บไซท์อื่น ๆ แล้วคลิ๊กลิ้งค์เข้าชมเว็บไซท์ของเราจากเว็บไซท์อื่นนั้น ถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดี่ยว
 5. คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
  ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซท์นี้ แสดงความหมายตามที่ปรากฏอยู่ ซึ่งมิได้มีความหมายเชิงการรับประกันประเภทใด หรือส่อถึง หรือแสดงเป็นนัยถึงการรับประกัน การซื้อขายหรือเอื้อต่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย Kat-Tech ไม่รับรองว่าเว็บไซท์ของเราหรือเซิร์ฟเว่อร์ที่สร้างเว็บไซท์ ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อาจะเป็นอันตราย Kat-Tech ไม่รับผิดชอบต่อข้อความที่อาจมีข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์หรือความไม่สมบูรณ์ของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซท์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ใช่ VIQUA นั้น มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้มีการรับรองหรือแนะนำใด ๆ ทั้งสิ้น Kat-Tech จึงไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใด มิว่าจะภายใต้สถานการณ์ใด โอกาสใด ทั้งโดยเป็นเหตุบังเอิญที่มิได้เกิดขึ้นโดยตรง หรือที่เป็นผลสืบเนื่องมาก็ตาม ความเสียหายนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การสูญเสียผลกำไรหรือรายได้, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซท์นี้ ทั้งที่ Kat-Tech ได้ให้คำแนะนำเอาไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น ดังนี้ Kat-Tech จึงไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งปวงต่อความเสียหายทั้งหมดที่อาจะเกิดขึ้น รวมไปถึงความสูญเสียและสาเหตุของการกระทำ (มิว่าจะโดยสัญญาหรือการละเมิดหรืออย่างใดอย่าหนึ่ง) ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในมูลค่าที่มากกว่าราคาสินค้าหรือบริการที่ได้จ่ายไปก็ตาม
 6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต
  Kat-Tech เคารพข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นข้อความด้านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จัดทำไว้เพื่อให้คุณทราบว่า Kat-Tech เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซท์ของ Kat-Tech อย่างไร เราได้ข้อมูลของคุณมาจากการที่คุณให้ข้อมูลเราเพื่อทำการรับประกันสินค้า, การลงทะเบียนและการกรอกแบบฟอร์มอื่น ๆ บนเว็บไซท์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เรา จำผู้ใช้บริการแต่ละคนได้จากอีเมลล์, ชื่อ, คำนำหน้าและที่อยู่ และยังทำให้เราทราบเกี่ยวกับคุณว่า คุณชอบเข้าไปเยี่ยมชมหน้าใด คุณชอบให้ติดต่อผ่านช่องทางใด ทำให้เราเข้าใจความชอบของคุณ ซึ่งในบางโอกาสเราอาจส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไปให้คุณได้
 7. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
  VIQUA ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อธุรกิจอื่น ๆ ของเราในประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ VIQUA โดยที่มิได้รับความยินยอมจากคุณก่อน ยกเว้นบางกรณีที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางประเภทต่อผู้ค้าทางธุรกิจของเรา เช่น ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายที่มีอำนาจของ VIQUA ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกระทำเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรับประกันเท่านั้น นอกจากนั้น VIQUA อาจใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสาร ปรับปรุงและนำเสนอบริการที่ดีกว่าให้กับคุณ
 8. การใช้งาน “คุ้กกี้”
  “คุ้กกี้” คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในขณะที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์ ซึ่ง “คุ้กกี้” จะเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์ของคุณเอาไว้ เช่น รหัสผู้ใช้ ซึ่งทำให้เราทราบว่าคุณได้เข้าเยี่ยมชมข้อมูลอะไรในหน้าใดบ้าง ซึ่งข้อมูลที่ “คุ้กกี้” สามารถเก็บรวบรวมนั้นจะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเฉพาะที่คุณให้ไว้เท่านั้น ซึ่ง “คุ้กกี้” ไม่สามารถเจาะอ่านข้อมูลจากแผ่นเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หรืออ่านข้อมูลจากไฟล์ข้อมูล “คุ้กกี้” ที่เก็บรวบรวมไว้โดยเว็บไซท์อื่น เว็บไซท์ส่วนใหญ่ของ Kat-Tech ใช้ “คุ้กกี้” เพื่อให้เราทราบข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการในการเข้าดูข้อมูลได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ถ้าคุณไม่ต้องการให้ “คุ้กกี้” สามารถทำงานได้ในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซท์ของเรานั้น คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าที่บราวเซ่อร์ของคุณได้โดยการเลือกให้มีการเตือนการทำงานของ “คุ้กกี้” หรือปิดการทำงานของ “คุ้กกี้” ได้เช่นกัน Kat-Tech ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม